Consumenten Voorwaarden

 

Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is

rekening gehouden met de Europese en Belgische wetgeving. Zij dienen ervoor de

consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument

om op afstand aankopen te doen.

 

Inhoud:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 Intellectuele eigendom

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 18 - Links

Artikel 19 - Uw rechten

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 21 - Zet - , druk - of andere proeven

Artikel 22 - Afwijkingen

Artikel 23 - Auteursrechten

Artikel 24 - Eigendom productiemiddel en etc.

Artikel 25 - Eigendom consument, pandrecht

Artikel 26 - Door de consument aangeleverde materialen en producten

Artikel 27 - Overmacht Artikel 28 - Aansprakelijkheid

Artikel 29 - Verboden materiaal

laatst gewijzigd op 17 december 2019

 

1. Definities

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand

aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Printalert bvba en PrintAlert.be en Printalert

Postadres: Bredastraat 116, 2060 Antwerpen

E-mail: info@printalert.be

Telefoonnummer: +32 (0)3 502 32 23, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot

18.00 uur

E-mailadres: info@printalert.be

BTW .nummer BE0894.941.596

 

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen

en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene

voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is

het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in

geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke

bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit

betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor

nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen

van de prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet

gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Belgisch, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die

strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te

weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres

van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de

voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de

in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de

vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten

of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

6a. Herroepingsrecht bij levering producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de

dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van

zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en

– indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

6b. Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het

aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

 

7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

8. Uitsluiting in geval van herroeping

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de

ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

9. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het

aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

10. Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet

niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in

de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen

gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

11. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaaen is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk

kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

12. Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen

tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal

twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de

overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet

als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de

overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

13. Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval

van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer

een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van

de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

in rekening te brengen.

 

14. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument

een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

15. Intellectuele eigendom

1. weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij PrintAlert bvba, haar

toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

16. Persoonsgegevens

1. Printalert bvba zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacy beleid. Printalert bvba neemt daarbij de van

toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen van PrintAlert bvba, haar overeenkomsten en de uitvoering

daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

18. Links

1. De website van PrintAlert bvba kan advertenties van derden of koppelingen naar

andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft PrintAlert

bvba geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

19. Uw rechten

1. U kunt altijd aan PrintAlert bvba vragen welke gegevens over u worden verwerkt.

Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan PrintAlert bvba vragen

verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die PrintAlert bvba zo

spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van

informatie dan kunt u PrintAlert bvba hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van

informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen

niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

21. Zet-, druk- of andere proeven

1. De consument is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de ondernemer

ontvangen zet - , druk - of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te

onderzoeken en deze met be kwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de

ondernemer terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de consument geldt als erkenning dat de ondernemer

de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die

onopgemerkt zijn gebleven in door de consument goedgekeurde of gecorrigeerde

proeven.

4. Elke op verzoek van de consument vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen

prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze

proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

22. Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke

ontwerp, tekening, kopij of model respectieveli jk de zet - , druk - , of andere proef,

kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of

schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het wer k al dan niet

als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk

in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of

een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds

geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer - of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn

toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

• oplage tot 20.000 eenheden: 10%

• oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer - of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en

kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of

het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als

afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan

krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de

Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de

ondernemer ter inzage. De ondernemer zal de consument op diens verzoek kosteloos een

exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de ondernemer gebruikte materialen en halffabrikaten

die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten

betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe

betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de ondernemer ter

inzage. De ondernemer zal de consument op diens verzoek kosteloos een exemplaar van

deze voorwaarden toezenden.

 

23. Auteursrechten

1. De consument garandeert de ondernemer, dat door de nakoming van de overeenkomst

en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de consument

ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen,

litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen

inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de

Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het

gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht

met betrekking tot de onrechtmatige daad.

De consument vrijwaart de o ndernemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken

die derden 6 / 13 krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als

bedoeld in lid 1 van dit artikel gered e twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de ondernemer

bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het

moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de ondernemer door de

nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de

ondernemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de ondernemer steeds

de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming

van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,

modellen, werk - en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,

databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgeli jke productie - en

hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het

aanbod of op de factuur zijn vermeld. 4. De door de ondernemer volgens zijn vormgeving

te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekenin gen, modellen, werk - en

detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,

fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie - en hulpmiddelen,

evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan,

mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of

andere wettelijke bescherming voor de ondernemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke

toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De consument verkrijgt na levering door de ondernemer het niet - exclusieve recht tot

gebruik van de door de ondernemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde

werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artike

l. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de

geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze

zaken in het kader van enig productieproces.

 

24. Eigendom productiemiddelen en etc.

1. Alle door de ondernemer vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten

en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk - en

detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,

fotografisch e opnamen, litho’s, clichés, films, micro - en macromontages, drukplaten,

zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en - vormen, (folie -

)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de

ondernemer, ook als deze als apart e post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn

vermeld.

2. De ondernemer is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de consument af te

geven. o 3. De ondernemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde

zaken voor de consument te bewaren. Indien de ondernemer en de consument

overeenkomen dat deze zaken door de ondernemer zullen worden bewaard, geschiedt dit

voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de ondernemer instaat voor de

geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

25. Eigendom consument, pandrecht

1. De ondernemer zal de door de consument in het kader van de nakoming van de

overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed

bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de consument

tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De consument

dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat er, vo orafgaande aan de

verstrekking aan de ondernemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische

opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De

consument dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de

bewaring door de ondernemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar

worden. In dat geval dient de consument de ondernemer op verzoek tegen vergoeding van

materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De consument verleent de ondernemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de

nakoming van de overeenkomst met de ondernemer door hem in de macht van de

ondernemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de consument

in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de ondernemer verschuldigd mocht

zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

26. Door de consument aangeleverde materialen en producten

1. Indien de consument met de ondernemer is overeengekomen, dat de consument

materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor

deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige

productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De consument zal hiertoe

instructies van de ondernemer vragen.

2. De consument is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde

materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende

bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e. d. te leveren. De consument zal

hiertoe de opgave van de ondernemer vragen. De consument staat er voor in, dat de

ondernemer een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van

het materiaal of de producten door de ondernemer houdt n iet in de erkenning dat een

voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De ondernemer is niet gehouden de van de consument ontvangen zaken voorafgaande

aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te on derzoeken.

4. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de

nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in

redelijkheid voor de ondernemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvlo

eiend uit de aard van de door de consument aangeleverde materialen of producten en

evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen 7 / 13 tussen het aanvankelijk aan de

ondernemer getoonde monster en de later door de consument voor de oplage aangeleverde

materialen of producten.

5. De ondernemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans,

kleur, licht - of kleurechtheid of slijtvastheid indien de consument niet uiterlijk bij het

aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van

de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft

verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de onder nemer noch aansprakelijk

worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch

voor het beschadigen van door hem van de consument ontvangen en door hem te

bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbew erking hebben

ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De consument is gehouden de ondernemer op bijzondere moeilijkheden of

gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde

materialen en producten te wijzen.

8. De ondernemer is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de

consument aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn

eigendom. De consument is op verzoek van de ondernemer gehouden de ongebruikte

materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de ondernemer af te halen.

 

27. Overmacht

1. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet

aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens

de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komen.

2. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge

van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere

stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de

levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere

middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen,

uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van

overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden,

opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgel ijke omstandigheden, worden

aangemerkt als niet aan de ondernemer toe te rekenen en geven de consument geen recht

tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

28. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst met

consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat

doordat of nadat consument de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft

genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik

heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving

of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.

4. De ondernemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de

consument ontvangen en door de ondernemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken

materiaal of producten, indien de consument de ondernemer niet uiterlijk bij het aangaan

van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze

materialen of product en en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste

voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de ondernemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de

overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaard en niet aansprakelijk is,

door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument hem terzake volledig

vrijwaren en de ondernemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

29. Verboden materiaal

1. Ondernemer heeft het recht om de aangeleverde doumenten dat in de producten of

diensten gebruikt wordt, te beoordelen.

2. Ondernemer heeft het recht om materiaal te weigeren of te verwijderen, indien dat

materiaal, naar mening van ondernemer of volgens toepasselijke wet- en regelgeving,

ongepast of aanstootgevend is.

3. Elke, naar mening van ondernemer, vermoedelijke overtreding van toepasselijke weten

regelgeving zal gemeld worden bij de autoriteiten.

4. Zonder het bovenstaande op welke manier dan ook te beperken, is het niet toegestaan

om materiaal te uploaden, gebruiken of versturen dat:

a) naar mening van ondernemer aanstootgevend, lasterlijk, obsceen, bedreigend,

beledigend, pornografisch, gewelddadig, discriminerend of in welke vorm dan ook

ongepast is.

b) illegaal is onder Belgische de wet- en regelgeving, ge-upload of gebruik wordt

beschermd wordt door auteursrechten of andere rechten en waarvoor niet uitdrukkelijk

toestemming is gegeven door de eigenaar van het materiaal.

c) naar mening van ondernemer schadelijk is voor de producten of diensten van

ondernemer of haar leveranciers.